wet inburgeringOp vrijdag 15 februari 2019 berichtte Minister Koolmees de Tweede Kamer dat de nieuwe inburgeringswet op 1 januari 2021 ingevoerd wordt. De startdatum van 1 juli 2020 blijkt te ambitieus. In de Kamerbrief staat o.a. dat er geld vrij komt voor de ‘ondertussengroep’. Goed nieuws voor taalcoaching: Bij de invulling van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt deelname aan taalmaatjestrajecten expliciet genoemd als mogelijkheid.

Taalcoaching onderdeel van PIP

In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de nieuwe Wet inburgering. Nieuwkomers krijgen bij de gemeente een brede intake en een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin worden afspraken gemaakt over de thema’s inburgering, participatie, ontzorgen en begeleiding. Bij de invulling van het PIP kan o.a. gedacht worden aan deelname aan een taalmaatjestraject, zo staat te lezen in de brief van de Minister. Dit is goed nieuws voor taalcoaching. Het Begint met Taal pleit er namelijk voor dat taalcoaching door vrijwilligers – als bewezen effectieve vorm van non-formele educatie – opgenomen wordt in de Inburgeringswet, met de daarbij horende financiële voorzieningen. Door als gemeente formele educatie altijd te verbinden met taalcoaching leren inburgeraars de Nederlandse taal sneller, hebben zij meer contacten met Nederlanders en versnelt hun participatie naar onderwijs en de arbeidsmarkt.

Goed taalonderwijs op school én veel oefenen in de praktijk met taalvrijwilligers helpt nieuwkomers namelijk om zo snel mogelijk mee te doen. Deze combinatie van leren is een uitkomst, vooral voor nieuwkomers die nauwelijks Nederlanders spreken. “Eerst voelde ik me gevangen, ik kon niemand verstaan. Nu durf ik te praten met iedereen,” zo zegt een vrouw uit Syrië. Ook voor vrijwilligers is taalcoaching belangrijk: “Dankzij de taalcoaching kan ik toch een beetje oma zijn, en heeft het zoontje van m’n taalmaatje een oma in Nederland.”

Ondertussengroep en pilots

Voor de groep inburgeraars die onder de Wet inburgering 2013 valt – de ‘ondertussengroep’ – komt een extra regeling. Gemeenten krijgen extra middelen van het Rijk om hen goed te kunnen ondersteunen. In 2019 en 2020 komt hier 20 miljoen euro voor vrij (totaal 40 miljoen). Ook komen er middelen vrij om pilots uit te voeren en onderzoek te verrichten.

Download