samen lezen_grootHet Begint met Taal is verheugd dat op dinsdag 17 juni het wetsvoorstel educatie is aangenomen door de Tweede Kamer. Het Begint met Taal adviseerde tweede kamerleden via gesprekken en brieven om de ruimte tot stand te brengen, die ook daadwerkelijk in dit wetsvoorstel is opgenomen, voor non-formele organisaties. In dit voorstel staat de gedifferentieerde vraag naar Nederlandse taal- en rekenopleidingen voorop en krijgen gemeenten meer mogelijkheden om vanuit het educatiebudget verschillende initiatieven van formele, non-formele en informele educatie te kunnen inkopen. Dit wetsvoorstel biedt meer kansen voor stichtingen die zijn aangesloten bij Het Begint met Taal.

Vrijwillige taalcoaching vergroot taalniveau en participatie

Goed geschoolde vrijwilligers van de lokale organisaties ondersteunen wekelijks bijna 10.000 anderstaligen bij het leren van de Nederlandse taal. Op die manier hebben zij meer kansen in de samenleving. Recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut toont dat deze vorm van taalondersteuning een belangrijke basis vormt voor: vergroting van de zelfredzaamheid van anderstaligen en toeleiding naar (vrijwilligers)werk, cursus of opleiding. Het taalniveau, zelfvertrouwen en participatie van anderstaligen neemt toe en vrijwilligers krijgen een positiever beeld over de situatie van migranten.

Drie moties aangenomen met wetsvoorstel

Tegelijk met het wetsvoorstel zijn er ook drie moties door de Tweede Kamer aangenomen. De eerste motie verzoekt de regering om een nationale aanpak van laaggeletterdheid bij ouderen. De tweede motie verzoekt de regering te onderzoeken of en op welke termijn ook leerlingen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie, die hun vakkenpakket willen verbreden ten behoeve van hun vervolgopleiding, toegang kunnen krijgen tot het vavo. De derde motie verzoekt de regering, gezamenlijk met de betrokken ministeries – OCW, VWS en SZW – gemeenten en aanbieders van educatietrajecten tot een plan te komen waarmee zij zich inspannen om de beoogde doelgroep te bereiken en meer laaggeletterden aan trajecten deel te laten nemen.

Onder voorbehoud van vaststelling door de Eerste kamer publiceert het Steunpunt ve alvast een Servicedocument wet- en regelgeving waarin de belangrijkste wijzigingen staan.