Vacatures Raad van Toezicht-leden:
expertisegebieden sociaal ondernemerschap en werkveld ‘taaleducatie en vrijwilligersorganisaties’

Taal en contact zijn onmisbaar om mee te doen. Taalcoaching - online of fysiek - is hét middel voor de 600.000 nieuwkomers in Nederland die de taal willen oefenen. Stichting Het Begint met Taal maakt taalcoaching bekender en effectiever. Wij hebben ten doel nieuwkomers te verbinden aan vrijwilligers via taal of taalcoaching, zodat de participatie van nieuwkomers wordt versterkt en wordt gestimuleerd dat er meer begrip ontstaat tussen mensen. 

Voor onze nieuw op te richten Raad van Toezicht zoeken wij twee nieuwe leden - waaronder een voorzitter - met de aandachtsgebieden sociaal ondernemerschap en het werkveld (taaleducatie en vrijwilligersorganisaties).

Wil je onze organisatie komen versterken? Lees dan snel verder en reageer uiterlijk 22 januari 2023. 


De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt vanuit de maatschappelijke opdracht van Het Begint met Taal onafhankelijk en kritisch toezicht op de juiste belangenafweging bij de strategische keuzes en het gevoerde en te voeren beleid. De Raad van Toezicht is allereerst een klankbord voor de directeur als het gaat om maatschappelijk ondernemerschap en de financiële continuïteit. Ook ziet de raad toe op de kwaliteit van de dienstverlening, waarbij het perspectief van de nieuwkomer centraal staat. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en vervult – in samenspraak met de directeur-bestuurder - een actieve netwerk- en ambassadeursrol.
De oprichting van de Raad van Toezicht komt voort uit de professionalisering van de organisatie en de governance-beginselen. Tot eind 2022 had de stichting een bestuur. Twee bestuursleden treden toe in de Raad van Toezicht in verband met een warme overdracht. Omdat zij het belang van een frisse start ervaren, zullen deze leden als eerste aftreden uit de nieuw gevormde Raad van Toezicht. Vanuit dezelfde gedachte wordt de voorzitter extern geworven.


Rol toezichthouder

De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn statutair bepaald, conform de WBTR, en vormen het formele kader. Daarnaast houdt de Raad van Toezicht zich bij zijn activiteiten aan de Governance code Sociaal Werk. 


Toezichthoudende stijl

De Raad van Toezicht heeft de intentie om de toezichthoudende stijl aan te laten sluiten bij de bestuursstijl en bij de kenmerken van de organisatie. Dat betekent dat de Raad van Toezicht nadrukkelijk werkt vanuit de maatschappelijke opgave en dat de Raad van Toezicht in verbinding is met de organisatie evenals met externe stakeholders. Daarbij is onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht een belangrijke randvoorwaarde, evenals rolbewustzijn. De Raad van Toezicht werkt verder vanuit vertrouwen en op een open en informele manier. De Raad van Toezicht is ondernemend, innovatief en heeft oog voor kansen (naast risico’s) . Nu de organisatie steeds professioneler wordt, heeft ook de Raad van Toezicht de wens om daarin mee te gaan. Omdat de organisatie klein is, betekent dat een bereidheid van de leden van de raad om de Raad van Toezicht vorm te geven. Dat vraagt beschikbaarheid c.q. tijd van de Raad van Toezicht-leden. Tot slot legt de Raad van Toezicht actief verantwoording af over de realisatie van zijn belangrijkste rollen en taken en evalueert de raad zijn werking jaarlijks. 


Formele rol / verantwoordelijkheden / bevoegdheden RvT

 • Werkgever zijn voor de directeur-bestuurder;
 • Zicht krijgen op de maatschappelijke vraag, door verbinding met relevante stakeholders;
 • Goedkeuren strategisch beleid(splan), resulterend in een (meerjaren-) begroting;
 • Monitoren van de realisatie van het beleid evenals het monitoren van het kwaliteitsbeleid, de bedrijfsvoering, IT, HR en financiën; 
 • Vaststellen van de jaarrekening;
 • Klankborden met en (gevraagd en ongevraagd) adviseren van de directeur-bestuurder.


1. Expertisegebied Werkveld taaleducatie en vrijwilligersorganisaties

 • je hebt kennis van (non-formeel) taalonderwijs 
 • je hebt ervaring met het werken met vrijwilligersorganisaties
 • je bent nieuwsgierig en ontwikkelingsgericht
 • je hebt een verbindend vermogen en richtinggevend


2. Expertisegebied Sociaal ondernemerschap 

 • je hebt kennis van sociaal ondernemerschap
 • je hebt ervaring met een mix van profit en impact.
 • je hebt ervaring met de profijtgroepen van Het Begint met Taal 
 • je bent denkt strategisch 
 • je bent innovatief, een echte ondernemer met lef, tegendraads


Voorzitter

Heb je vanuit één van bovenstaande profielen, ook interesse in de rol van voorzitter?

Voor deze rol is daarnaast het volgende van belang:

 • ervaring als toezichthouder
 • bewaking van een zorgvuldige procesgang
 • verbindende persoonlijkheid: toegankelijk qua persoonlijkheid, natuurlijk overwicht
 • teamplayer: je ontwikkelt een team met het bestuur en de Raad van Toezicht-leden en spreek zonodig teamleden aan
 • koersvastheid: de grote lijn bewaken, hoofd- en bijzaken onderscheiden en het doel van de organisatie voor ogen houden
 • besluitvaardigheid: besluitvorming bevorderen bij complexe vraagstukken, knopen doorhakken
 • maatschappelijke sensitiviteit: gevoeligheden en ontwikkelingen in de maatschappij goed aanvoelen
 • goede leider en voorzitter tijdens vergaderingen
 • beschikbaarheid (tijd)

 

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering is circa 1 dag per maand als Raad van Toezichtlid en circa 1,5 dag per maand als Voorzitter. In het begin van de transitie is een grotere tijdsinvestering nodig.

Remuneratie

Je kunt aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding. 


Interesse?

Stuur je motivatie en c.v. uiterlijk 22 januari 2023 t.n.v. Samira el Alami naar info@hetbegintmettaal.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sylvia de Groot Heupner, directeur via 06-19003176 of sylvia@hetbegintmettaal.nl.

>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.