Steunpunt Basisvaardigheden bracht afgelopen week goed nieuws. Er komt een nieuwe subsidiemogelijkheid voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders. Deze subsidie valt binnen het programma ‘Tel mee met Taal.’

Vanaf begin 2018 ontstaat een nieuwe subsidiemogelijkheid binnen het programma “Tel mee met Taal”. De bestaande subsidieregeling, die taalscholing van laagtaalvaardige werknemers en de uitvoering van regionale en lokale Taalakkoorden ondersteunt, wordt uitgebreid met een subsidiemogelijkheid voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders. Hiervoor komt in 2018 € 4.000.000 beschikbaar, in aanvulling op de ruim € 2 miljoen die beschikbaar is voor taalscholing van laagtaalvaardige werknemers en de uitvoering van Taalakkoorden.

Wijzigingen regeling

Eerder dit jaar zijn belangstellenden en betrokkenen in de gelegenheid gesteld om te reageren op een concept van de uitgebreide subsidieregeling. Op 19 juni organiseerde het Steunpunt Basisvaardigheden in Utrecht consultatiebijeenkomsten voor belangstellenden. Hier hebben in totaal vertegenwoordigers van 15 verschillende organisaties aan deelgenomen. Daarnaast zijn vier schriftelijke reacties ontvangen.
Naar aanleiding van de consultatie is de conceptregeling op een aantal punten gewijzigd:

  • De aanvraagperiode voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders is gelijkgetrokken met de aanvraagperiode voor samenwerkingsverbanden en werkgevers en zal beginnen op 1 januari 2018;
  • Het cofinancieringspercentage voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders is gewijzigd naar 20%;
  • Er is gekozen voor een verdeling van het beschikbare budget: € 3 miljoen bestemd voor taalactiviteiten voor laagtaalvaardige ouders en € 1 miljoen voor overige activiteiten, zoals kennisdeling, onderzoek, en het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe methoden. Het beschikbare subsidiebedrag voor ‘overige activiteiten’ is daarmee verruimd;
  • Bibliotheken zijn toegevoegd als verplichte partner bij overige activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders;
  • Verschillende redactionele wijzigingen en verduidelijkingen zijn aangebracht.

Meer informatie

De gewijzigde subsidieregeling van “Tel mee met Taal” is gepubliceerd in de Staatscourant. Meer informatie en een lijst met veelgestelde vragen vindt u op de website van het Steunpunt. Daarnaast kunt u met uw vragen en zoektocht naar eventuele samenwerkingspartners terecht op het Tel mee met Taal congres van maandag 20 november in Amsterdam. Tijdens dit congres zal een aantal deelsessies gewijd zijn aan taal, gelijke kansen en ouderbetrokkenheid. Een goede gelegenheid dus om inspiratie op te doen en te netwerken. Voor dit congres wordt u in de loop van oktober uitgenodigd. Reserveert u de datum vast in uw agenda!

Bron: Steunpunt Basisvaardigheden