wet inburgering

Op donderdag 27 juni 2019 debatteert de Tweede Kamer over de Veranderopgave Inburgering. Het Begint met Taal is in het algemeen positief over de plannen tot dusver. Door de regie voor het nieuwe inburgeringsstelsel bij de gemeenten neer te leggen, kunnen zij nieuwkomers maatwerk bieden. Het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een baan staat centraal in de plannen. Dit is ook essentieel voor nieuwkomers om mee te doen. Voor de invulling van het broodnodige oefenen van de taal in de praktijk vinden wij de plannen nog te vrijblijvend.

Taalcoaching onderdeel van PIP

In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de nieuwe Wet inburgering. Nieuwkomers krijgen bij de gemeente een brede intake en een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin worden afspraken gemaakt over de thema’s inburgering, participatie en begeleiding.
Wij zijn in het algemeen positief over de plannen die minister Koolmees in zijn brief van 25 juni j.l. presenteert. Door de regie voor het nieuwe inburgeringsstelsel bij de gemeenten neer te leggen, kunnen zij nieuwkomers integraliteit, flexibiliteit en maatwerk bieden. Wij delen de visie van de minister dat het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een baan voor inburgeraars essentieel zijn om mee te doen in de maatschappij. Echter, voor de invulling van het broodnodige oefenen van de Nederlandse taal in de praktijk vinden wij de plannen nog te vrijblijvend. Onze oproep aan de politiek is:

1. Neem taalcoaching door vrijwilligers op in de wet 

Inburgeraars worden het snelst taalvaardig in het Nederlands door de combinatie van goed onderwijs én veel oefenen in de praktijk met Nederlandssprekenden, zo toont onderzoek aan. Door in het persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP) de theorie altijd te verbinden met de praktijk, dus formeel onderwijs met vormen van oefenen, zoals taalcoaching door vrijwilligers, leren inburgeraars de Nederlandse taal sneller, hebben zij meer contacten met Nederlanders en versnelt hun participatie naar onderwijs en werk. Het belang van deze combinatie, dus een optimaal samenspel van professionals en vrijwilligers, onderschrijven ook het UAF, VNG, Divosa, BVNT2, MBO Raad, NUT, Oval, NRTO en G40, zie onze gezamenlijke brief van 2 juli 2018. Wij vinden de huidige plannen nog te vrijblijvend: de gemeenten kunnen besluiten effectieve vormen van non-formeel leren te verbinden aan formeel leren, maar zij hoeven dit niet te doen.

2. Neem non-formeel leren ook in onderwijsroute en Z-route op

Wij zijn blij dat de minister in zijn brief de combinatie van formeel en non-formeel leren expliciet noemt in de B1-route: “Aanvullend op afspraken over formeel leren door middel van taalonderwijs kan de gemeente ook bepalen dat non-formeel leren, zoals een wekelijkse afspraak met een taalmaatje, onderdeel is van de B1- route.” Echter, ook voor inburgeraars die de onderwijsroute of de Z-route volgen is het essentieel om de Nederlandse taal veel in de praktijk te oefenen met Nederlandssprekenden. Wij dringen er daarom op aan dat de rol van taalmaatjes/taalcoaches/taalvrijwilligers ook in deze routes wordt geregeld.

Meedenken over vervolg

We zijn erg benieuwd naar de uitwerking van de voorgestelde plannen, zoals rondom de Z-route, MAP en participatieverklaring, monitoring en kwaliteitsbewaking, en hoe gemeenten effectief integraal kunnen samenwerken met de diverse aanbieders. Als verbinder, kwaliteitsbewaker en versterker van taalcoachorganisaties fungeert Het Begint met Taal graag als belangrijke aanjager en facilitator voor het verbinden van formele aanbieders met taalcoachorganisaties. We denken graag mee in de verdere uitwerking.

Meer weten over de combinatie van inburgering en taal(coaching)?

Wil je meer weten over hoe je de combinatie van inburgering en taal(coaching) effectief kunt benutten? Voor coördinatoren en bestuursleden van taalcoachorganisaties organiseren wij diverse Meetups op verschillende plekken in het land. Meld je hiervoor aan! Ben je werkzaam bij een gemeente of taalschool? Neem dan contact op met Sylvia de Groot Heupner, via telefoonnummer 06-19003176 of emailadres sylvia@hetbegintmettaal.nl

Download

fotografie: Rick Mandoeng